Продължете към съдържанието

ДОКУМЕНТИ

Необходимите документи за започване на строителни дейности са регламентирани в „Закона за устройството на територията“. Тук няма да навлизаме в подробности а ще опишем кратко и ясно какви документи са Ви необходими за започване на строителни дейности.

Нотариален акт за собственост

За да бъдат задействани каквито и да било процедури за започване на строителни дейности, е необходимо да бъде уредена собствеността на имота върху който желаете да строите.
Ако имота не е ваша собственост тогава е необходим документ за отстъпено право на строеж.

Скица за недвижим имот от районната служба по кадастър

Издаването на този документ отнема от няколко дена до две седмици в зависимост от вида на поръчката (обикновена, бърза или експресна)

Виза за проектиране

Представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план, издаден от главния архитект на съответната община (или район) с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения.

Договор за електроснабдяване и ВиК мрежа

Сключване на предварителен договор с електроразпределителното и ВиК дружеството за получаване на изходни данни за бъдещата постройка. Този документ дефакто разрешава свързването на бъдещата Ви къща към съществуващата Ел. и ВиК мрежа.

Геодезично заснемане на парцела

Геодезичното заснемане на парцела служи за основа на проектирането на сградата. Процедурата се извършва на мястото на парцела като е необходима скица на имота. Времетраенето на геодезическото заснемане е от една до две седмици.

Изготвяне на проектната документация

Задължително условие е в нея да присъстват архитектурна и конструктивна част на проекта с характеристика на почвата, проекти за вътрешни инсталации, включително и електрическите инсталации, както трасировъчен план и вертикална планировка на обекта. Всяка една част от проекта трябва да бъде придружена с обяснителни записки. Одобряването на проекта става от главния архитект на съответната община